MIAMI
Arena-Shopping
TURISISTEM
Mia Gcity
Mia Ocity (Oceanic)
Mia Tcity (Terrestrial)
Mia Acity (Aerial)
Mia Ucity (Underground)
Mia Scity (Spacial)
Miami-Orlando Beach Sandaerotrain

Miami Beach to Cocoa Beach, to Orlando, panoramic Sandaerotrain.
Extension west to Tampa Bay and to the west coast: New Orleans, Houston, Las Vegas, San Diego, Los Angeles, Portland, Seattle and Vancouver. Extension north to Jacksonville and north coast: Washington, New York, Boston, Montreal, Toronto, Chicago and Vancouver.